ห้องน้ำเฟอเรท, ขี้กบ ขี้เลื่อย, รองกรง, ผงดับกลิ่น