TH

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเทลลี่บัดดี้

1.บทนำ

1.1 ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ tailybuddy (“tailybuddy”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) tailybuddy มีหน้าที่รับผิดชอบภายใต้กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างจริงจัง และมุ่งมั่นต่อการเคารพสิทธิและตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน ผู้สนใจสมัครเป็นพนักงาน และผู้ใช้ทั้งหมดของ เว็บไซต์ tailybuddy (“ไซต์”) เราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่เรา และเชื่อว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ ปกป้อง และดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว” หรือ “นโยบาย”) ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่เราและ/หรือข้อมูลของคุณที่เราครอบครองไม่ว่าจะในปัจจุบันหรืออนาคต และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่เรา

1.2 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าจริงหรือเท็จที่สามารถใช้ระบุยืนยันตัวตนของบุคคลใดได้โดยข้อมูลนั้น หรือจากข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลอื่นที่องค์กรมีหรืออาจสามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่พบบ่อยได้แก่ ชื่อ หมายเลขประจำตัว และข้อมูลการติดต่อ

1.3 โดยการเยี่ยมชมหรือเข้าถึงไซต์ และ/หรือ โดยการยื่นใบสมัครสำหรับการจ้างงาน หรือส่งข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ้างงานถึงเราไม่ว่าโดยผ่านช่องทางใด คุณรับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือ นโยบายใดๆ ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และคุณยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่ยินยอมให้เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่ายื่นใบสมัครงาน หรือส่งข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ้างงาน หรือให้อำนาจบุคคลอื่นใดในการนำส่งข้อมูลนั้นในนามของคุณ เข้าเยี่ยมชมและ/หรือเข้าถึงไซต์ หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เรา หากเราแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบซึ่งรวมถึงโดยการประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงบนไซต์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ณ เวลาใดๆ และภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ โดยการเข้าใช้ไซต์และการทำธุกรรมใดๆ กับเราเกี่ยวกับการจ้างงานที่สนใจของคุณต่อไปภายหลังจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น ถือว่าคุณรับทราบและยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

1.4 ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ได้เก็บรวบรวมจากการสมัครงานของคุณ หรือโดยผ่านไซต์ของเราจะอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายคความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่ข้อมูลนั้นได้ถูกเก็บรวบรวม เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นโดยการประกาศบนไซต์ และ/หรือโดยการส่งอีเมลหรือผ่านวิธีการบอกกล่าวอื่นๆ และเราจะปรัปปรุง “วันปรับปรุงล่าสุด” เพื่อกำหนดวันที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเริ่มมีผลบังคับใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับกับฝ่ายดำเนินการทุกฝ่ายและบริษัทในเครือทั้งหมดของ tailybuddy

1.5 นโยบายนี้ใช้บังคับร่วมกับการบอกกล่าว ข้อสัญญา ข้อตกลงให้ความยินยอมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย และ/หรือ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเรา โดยนโยบายนี้จะไม่ได้มีผลบังคับเหนือกว่าการบอกกล่าว หรือข้อสัญญาใดๆ เว้นแต่เราจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง

2.tailybuddy จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด?

2.1 เรา จะ/อาจจะ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อ:

ตามที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในระบุถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมด และที่ระบุไว้เป็นเพียงตัวอย่างทั่วไปบางส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่อาจจะถูกเก็บรวบรวมเท่านั้น

3.tailybuddy จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดไว้บ้าง?

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ tailybuddy อาจเก็บรวบรวมนั้น จะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

หากคุณไม่ประสงค์ให้เราเก็บรวบรวมข้อมูล/ข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น คุณอาจยกเลิกได้ทุกเมื่อโดยการแจ้งให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกดังกล่าวได้ในหัวข้อ “คุณสามารถถอนความยินยอม ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่คุณให้แก่เราอย่างไร?” อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการยกเลิกดังกล่าวหรือการถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรานั้นอาจส่งผลต่อการใช้บริการและแพลตฟอร์มของคุณ และอาจทำให้เราไม่สามารถพิจารณาหรือดำเนินการกับการสมัครงานของคุณ

4.การเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น

4.1 เช่นเดียวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือโดยส่วนใหญ่ อุปกรณ์ของคุณจะส่งข้อมูลซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่จะถูกเก็บไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเมื่อคุณเข้าไซต์ของเรา โดยปกติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ IP (internet protocol/IP) ของคุณ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ และประเภทของบราวเซอร์ ประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณลักษณะของอุปกรณ์เคลื่อนที่ สิ่งบ่งชี้เฉพาะของอุปกรณ์ (unique device identifier/UDID) หรือสิ่งบ่งชี้ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile equipment identifier/MEID) สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ที่อยู่ของหน้าเว็บอ้างอิง (ถ้ามี) และหน้าที่คุณเข้าเยี่ยมชมผ่านบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา และเวลาที่เข้าชม และบางครั้งรวมถึง "คุกกี้" (ซึ่งสามารถปิดการใช้งานได้ด้วยการตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณ) เพื่อช่วยให้ไซต์จดจำการเข้าชมครั้งล่าสุดของคุณ ซึ่งข้อมูลนี้รวมถึงในเชิงสถิติที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อให้เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานไซต์ของเราโดยผู้เยี่ยมชม

4.2 แอปพลิเคชันบนมือถือของเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยใช้เทคโนโลยี เช่น GPS, Wi-Fi ฯลฯ เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลนี้ เพื่อ “วัตถุประสงค์” ใดวัตถุประสงค์หนึ่งหรือมากกว่านั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริการตามตำแหน่งที่ตั้งที่คุณร้องขอ หรือการส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้แก่คุณตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ หรืออนุญาตให้คุณแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณให้แก่ผู้ใช้อื่นอันเป็นส่วนหนึ่งของบริการภายใต้แอปพลิเคชันบนมือถือของเรา สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่ คุณสามารถถอนการอนุญาตที่จะให้เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของคุณนี้ผ่านการตั้งค่าบนอุปกรณ์ของคุณ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีปิดการใช้งานบริการเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ

4.3 ในบางกรณีเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความอ่อนไหวบางประเภท เมื่ออนุญาตโดยกฎหมายท้องถิ่นหรือเมื่อคุณได้ให้ความยินยอม เช่น ข้อมูลสุขภาพ/การรักษา (รวมถึงสถานะความพิการ) ข้อมูลสมาชิกสหภาพการค้า (trade union membership) ศาสนา เชื้อชาติหรือลักษณะของเชื้อชาติเผ่าพันธ์ และข้อมูลการได้รับโทษทางอาญาและการกระทำผิดกฎหมาย ข้อมูลนั้นจะถูกเก็บรวบรวมและใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงและเมื่ออนุญาตให้กระทำได้ภายใต้กฎหมาย เช่น การตรวจสอบประวัติ หรือการปฏิบัติตามนโยบายและหน้าที่ทางกฎหมายที่บังคับใช้

5.คุกกี้

5.1 เรา หรือ ผู้ให้บริการอื่นที่ได้รับอนุญาตและคู่ค้าสื่อโฆษณาของเรา อาจใช้ "คุกกี้" หรือฟีเจอร์อื่นๆ ในบางคราวเพื่อให้เราหรือบุคคลที่สาม เก็บรวบรวมหรือแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไซต์หรือบริการของเรา โดยฟีเจอร์นี้จะช่วยให้เราปรับปรุงไซต์หรือบริการที่เรานำเสนอ หรือช่วยให้เรานำเสนอบริการและฟีเจอร์ใหม่ๆ และ/หรือทำให้เราและคู่ค้าสื่อโฆษณาของเราสามารถนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจคุณมากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการทำโฆษณาติดตามลูกค้า ซึ่ง “คุกกี้” คือตัวบงชี้ต่างๆ ที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณซึ่งบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ในการใช้หรือเข้าสู่ไซต์เมื่อไหร่และอย่างไร จำนวนผู้เยี่ยมชมและกิจกรรมอื่นภายในไซต์ของเรา เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล คุกกี้ยังเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับเว็บเพจใดบ้างที่คุณเข้าเยี่ยมชม ซึ่งข้อมูลนี้ใช้เพื่อส่งมอบเนื้อหาที่เหมาะสมต่อความสนใจของคุณ เพื่อให้คู่ค้าสื่อโฆษณาของเราสามารถนำเสนอโฆษณาบนไซต์ต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต และเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและเพื่อตรวจสอบการใช้ไซต์

5.2 คุณอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในบราวเซอร์ของคุณ อย่างไรตาม โปรดทราบว่าหากคุณดำเนินการดังกล่าวคุณอาจไม่สามารถใช้ และ/หรือ เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานที่สมบูรณ์ของไซต์เรา โปรดทราบว่าการเลือกปฏิเสธการใช้คุ้กกี้อาจไม่สามารถทำได้ในแอปพลิเคชันบนมือถือ อย่างไรก็ตามคุณอาจเลือกปฏิเสธการรับโฆษณาแบบ personalization ได้ในบางแอปพลิเคชันบนมือถือบางโดยการปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับมือถือประเภท Android and iOS

6.เรามีวิธีการใช้ข้อมูลที่คุณให้แก่เราอย่างไรบ้าง?

6.1 เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมกกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ ดังที่ระบุต่อไปนี้

(รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์”)

6.2 เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในภายหน้า วัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงอาจไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงวัตถุประสงค์อื่นดังกล่าวนั้น ณ เวลาที่ได้รับความยินยอมจากคุณ เว้นแต่การดำเนินการกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณนั้นจะสามารถกระทำได้ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

6.3 คุณรับทราบ ยินยอมและตกลงว่าเราอาจเข้าถึง เก็บรักษา และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและรวมถึง “เนื้อหา” ในกรณีที่ต้องกระทำการดังกล่าวตามกฎหมาย หรือ ตามคำสั่งของศาลใดหรือจากหน่วยงานรัฐใดที่มีเขตอำนาจบังคับหรือกำกับดูแล tailybuddy หรือบริษัทในเครือของตน หรือตามความเชื่อโดยสุจริตว่าการป้องกันการเข้าถึงหรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นจำเป็นต้องกระทำเพื่อ (ก) ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย (ข) ปฏิบัติตามคำสั่งจากหน่วยงานรัฐใดที่มีเขตอำนาจบังคับหรือกำกับดูแล tailybuddy หรือบริษัทในเครือของตน (ค) บังคับให้เป็นไปตามและเงื่อนไขการให้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (ง) ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องใด ไม่ว่าโดยข่มขู่หรือตามความเป็นจริง ที่กระทำต่อtailybuddy หรือบริษัทในเครือ หรือตามข้อเรียกร้องอื่นใดจากการที่ “เนื้อหา” นั้นละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น (จ) ปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณในส่วนของการบริการลูกค้า หรือ (ฉ) ปกป้องสิทธิ รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินและบุคคลของtailybuddy หรือบริษัทในเครือ ผู้ใช้ และ/หรือสาธารณะ

7.tailybuddy คุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรบ้าง?

7.1 เรานำมาตรการด้านความปลอดภัยที่หลากหลายมาใช้ด้วยความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในระบบของเรานั้นมีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานจำนวนจำกัดเท่านั้น ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างสมบูรณ์

7.2 เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ข้อมูลนั้นได้ถูกเก็บรวบรวม การให้บริการ การยุติข้อพิพาท การก่อตั้งสิทข้อต่อสู้ตามกฎหมาย การดำเนินการตามวัตถุประสงค์โดยชอบทางธุรกิจ การบังคับตามสัญญา การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการรักษาการดำเนินการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้าง ภาษี และการบันทึกใดๆ ให้ถูกต้อง ซึ่งเราจะทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นข้อมูลนิรนาม เมื่อเรามีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า (i) เราไม่มีความสัมพันธ์กับคุณอีกต่อไป (ii) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ตรงกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้อีกต่อไป และ (iii) ไม่จำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจอีกต่อไป หากคุณเพิกถอนการสมัครงานของคุณ หยุดการใช้งานไซต์ หรือสิทธิการเข้าถึงหรือใช้ไซต์ของเราสิ้นสุดลง และ/หรือการสิ้นสุดความสัมพันธ์ของคุณกับเราในแบบอื่นใด เราอาจจัดเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และข้อผูกพันของเราภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.3 ไซต์ของเราไม่สามารถตอบสนองต่อสัญลักษณ์ “Do Not Track” ที่ได้รับจากเว็บบราวเซอร์อื่นๆ

8.เราเปิดเผยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมให้แก่บุคคลภายนอกหรือไม่?

8.1 ในการดำเนินธุรกิจของเราหรือในการพิจารณาการสมัครงานของคุณ เราจะ/อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการอื่นของเรา ตัวแทน และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุข้างต้นอย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ ผู้ให้บริการอื่นซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ดังกล่าวนั้น อาจดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของเราหรือในลักษณะอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุข้างต้นอย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ บุคคลภายนอกดังกล่าว อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

8.2 เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อนุญาตให้องค์กร เช่น องค์กรของเราทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณ การอนุญาตตามกฎหมายนั้นจะมีผลบังคับต่อไปโดยเป็นไปภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้ฐานการประมวลผลข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติทางสัญญากับคุณ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและเหตุผลของเราในการใช้ข้อมูลซึ่งเราจะคำนึงถึงการกระทบต่อสิทธิของคุณเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือเมื่อจำเป็นเกี่ยวกับการร้องเรียนใดๆ ทางกฎหมาย

8.3 บุคคลภายนอกอาจปิดกั้นหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งต่อไปยังหรืออยู่ในไซต์ เทคโนโลยีอาจทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานตามที่คาดหวัง หรือบุคคลใดอาจเข้าถึง ใช้ข้อมูลอย่างไม่เหมาะสมหรือใช้ข้อมูลในทางที่ผิดโดยที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากเรา ถึงกระนั้นก็ตาม เราจะใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยได้โดยสิ้นเชิงในกรณีที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่นว่าแต่ไม่จำกัดเพียง เมื่อการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดจากการเจาะข้อมูลที่ประสงค์ร้ายที่มีความซับซ้อนโดยผู้ที่ไม่พอใจ โดยที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากเรา

9.นโยบายของเราเกี่ยวกับข้อมูลของเด็ก

9.1 ไซต์นี้ไม่ได้มุ่งหมายไว้ให้บริการสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะไม่รวบรวม หรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หรือข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนตัวที่สามารถระบุยืนยันตัวตนได้จากผู้ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือจัดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของไซต์เพื่อแสดงแก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยตั้งใจ ทั้งนี้ เราจะถอนและ/หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราเชื่อว่าถูกส่งมาจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ในบางเขตอานาจปกครอง ข้อจำกัดของอายุอาจมากกว่าโดยเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ และในกรณีดังกล่าวเราปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับอายุตามที่บังคับใช้

10.การปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยและไซต์ของบุคคลภายนอก

10.1 เราไม่รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอื่นที่คุณให้แก่ไซต์ของบุคคลภายนอก เรานำมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ มาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลจำนวนจำกัดที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าวเท่านั้น และต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับ เมื่อคุณเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราขอเสนอให้ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดที่คุณให้นั้นจะถูกเข้ารหัสไว้ในฐานข้อมูลของเราเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะตามที่ระบุข้างต้นเท่านั้น

10.2 ด้วยความพยายามที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่คุณ เราอาจเลือกเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกต่างๆ ที่จะเชื่อมโยงหรือติดตั้งภายในไซต์ของเรา ไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกและเป็นอิสระต่างหากจากกัน ซึ่งรวมถึงการจัดการด้านความปลอดภัยด้วย แม้ว่าบุคคลภายนอกจะมีความเกี่ยวข้องกับเรา แต่เราไม่มีสิทธิในการควบคุมไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ได้ แต่ละไซต์มีนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลแยกต่างหากและเป็นอิสระจากเรา ข้อมูลที่รวบรวมขึ้นโดยเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (แม้ว่าจะนำเสนอในหรือผ่านบนไซต์สำหรับบริการของเรา) อาจไม่ได้ถูกส่งให้กับเรา

10.3 ดังนั้น เราจึงไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดในเนื้อหา การจัดการด้านความปลอดภัย (หรือการขาดการจัดการด้านความปลอดภัย) และกิจกรรมต่างๆ ของไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ ไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น ดังนั้น คุณเข้าใช้งานไซต์เหล่านี้ด้วยความรับผิดชอบของคุณเอง และเพื่อป้องกันข้อมูลของคุณเราแนะนำให้คุณศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกทั้งหมดที่คุณเข้าถึงอย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม เรามุ่งหมายที่จะปกป้องความสมบูรณ์ของไซต์สำหรับไซต์ของเราและลิงค์ที่เชื่อมโยงอยู่ในแต่ละไซต์ เราจึงยินดีรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เมื่อลิงค์ใดๆ ไม่ทำงาน)

11.tailybuddyจะส่งข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศหรือไม่?

11.1 ข้อมูลส่วนตัวและ/หรือข้อมูลของคุณ อาจถูกส่งไปยัง จัดเก็บ หรือประมวลผลนอกประเทศของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกประมวลผลในประเทศไทยซึ่งเซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่ เราจะส่งข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศโดยเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น

12.คุณสามารถถอนความยินยอม ร้องขอการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลที่คุณให้แก่เราอย่างไร?

12.1 การถอนความยินยอม

12.1.1 คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยู่ในครอบครองหรือควบคุมของเราได้โดยการส่งอีเมลไปที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ตามที่อยู่อีเมล support@tailybuddy.com หรือ เข้าไปยังเว็บไซต์ https://tailybuddy.com/removeaccount.html อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมของคุณอาจทำให้เราไม่สามารถดำเนินการกับการสมัครงานของคุณ และข้อมูลใดๆ ที่คุณให้กับเรา

12.1.2 เราอาจส่งจดหมายและอีเมลที่ส่งเสริมบริการของเราถึงคุณโดยตรงเป็นระยะๆ หากคุณลงทะเบียนรับการติดต่อสื่อสารหรือได้ให้ความยินยอมอื่นใดสำหรับการติดต่อสื่อสารดังกล่าวนั้น คุณสามารถที่จะเลือก “ปฏิเสธ” การรับการติดต่อสื่อสารนี้ (ยกตัวอย่างเช่น โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำในการยกเลิกการรับการติดต่อสื่อสารตามที่จัดไว้ให้ในอีเมลที่คุณได้รับ) เราอาจจำเป็นต้องส่งการติดต่อสื่อสารบางอย่างเกี่ยวกับเราหรือบริการของเราและคุณอาจไม่สามารถปฏิเสธการรับการติดต่อสื่อสารเหล่านี้ (เช่น การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือการชำระเงิน หรือบริการลูกค้า) ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

12.2 การบอกกล่าวเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ที่ข้อมูลของคุณอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแคลิฟอร์เนีย(California Law)

12.2.1 เพื่อวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแคลิฟอร์เนีย (the California Consumer Privacy Act, “CCPA”) เราไม่จำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคล และรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และ/หรือผู้สมัครงานที่มุ่งหวังใดๆ ในระยะเวลาสิบสองเดือนก่อนหน้าที่นโยบายนี้มีผลบังคับใช้นั้นไม่ได้ถูกจำหน่าย ตามที่กำหนดไว้ใน CCPA กฎหมาย "Shine the Light" ของแคลิฟอร์เนีย (The California “Shine the Light” law) ได้ให้สิทธิผู้อาศัยของแคลิฟอร์เนียภายใต้สถานการณ์บางอย่างในการปฏิเสธในการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท (ตามที่กำหนดไว้ใน The Shine the Light law) แก่บุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรง (direct marketing) ของพวกเขา

12.2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ tailybuddy เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย และที่ได้ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยจากผู้ใช้ และ/หรือผู้สมัครงานที่มุ่งหวัง ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ในระยะเวลาสิบสองเดือนก่อนหน้าที่นโยบายนี้มีผลบังคับใช้นั้น อาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมาย CCPA ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ทำการเข้าถึงไซต์และปฏิสัมพันธ์กับเราอย่างไร

12.2.3 ภายใต้บังคับของกฎหมาย CCPA หรือกฎหมายที่บังคับใช้อื่น คุณอาจมีสิทธิ (i) ร้องขอให้เรายืนยันว่าได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่ (ii) ได้รับการเข้าถึงหรือสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (iii) ได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือขอให้เราส่งข้อมูลนั้นให้แก่บริษัทอื่น (iv) จำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงสิทธิในการยอมรับหรือปฏิเสธการจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลอื่น ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่บังคับใช้ (v) ขอเกี่ยวกับการทำให้ถูกต้อง หรือการแก้ไขส่วนที่ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับความจริง ไม่สมบูรณ์ หรือการประมวลผลโดยไม่เหมาะสม ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล และ (vi) ขอลบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่ tailybuddy ถือครอง ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

12.2.4 หากคุณต้องการใช้สิทธิเหล่านี้ โปรดติดต่อตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ โดยการส่งอีเมลถึงเจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของเราที่ dpo.th@tailybuddy.com เราจะดำเนินการตามคำร้องนั้นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจำต้องดำเนินการตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณก่อนดำเนินการตามคำร้องของคุณ หากคุณเป็นผู้อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย (California resident) คุณมีสิทธิที่จะไม่ได้รับการดำเนินการโดยเลือกปฏิบัติจากเราสำหรับการใช้สิทธิของคุณที่มีอยู่ตามกฎหมาย CCPA

12.3 สิทธิอื่นของผู้ใช้

12.3.1 หากคุณอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area) คุณมีสิทธในการใช้สิทธิบางอย่างที่มีอยู่ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ เราจะปฏิบัติตามคำร้องขอเพื่อการใช้สิทธิเหล่านี้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ โปรดทราบว่าในบางสถานการณ์เราอาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลของคุณต่อไป เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายบางประการ หรือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมาย คุณอาจส่งข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแลหากคุณเชื่อว่าการประมวลผลของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้

12.3.2 สำหรับผู้อาศัยในประเทศแคนาดา (residents of Canada): ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนนี้ เมื่อเราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิดเผยแก่รัฐบาลต่างชาติที่เกี่ยวข้องหรือตัวแทนของรัฐบาลภายใต้คำสั่งที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมายในรัฐบาลต่างประเทศนั้นๆ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่ระบุไว้ในที่นี้

12.4 การขอเข้าถึง และ/หรือการขอแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

12.4.1 คุณอาจส่งคำร้องเพื่อเข้าถึงและ/หรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเราโดยการส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับเรา ทั้งนี้ เราต้องการข้อมูลที่เพียงพอจากคุณเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวตนของคุณ และรวมถึงลักษณะของคำร้องของคุณเพื่อให้เราสามารถจัดการกับคำร้องของคุณได้ ดังนั้น โปรดส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรของคุณโดยการส่งอีเมลให้กับเจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของเราที่ support@tailybuddy.com

12.4.2 ถ้าใช้บังคับ เราอาจคิดค่าธรรมเนียมตามสมควรสำหรับการดำเนินการและจัดการคำร้องของคุณในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หากเราเลือกที่จะคิดค่าธรรมเนียม เราจะแจ้งค่าธรรมเนียมโดยประมาณเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่คุณ โปรดทราบว่าในเขตปกครองส่วนใหญ่เราไม่จำเป็นต้องตอบสนองหรือดำเนินการต่อคำร้องขอการเข้าถึงข้อมูลของคุณ เว้นแต่คุณตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียม

12.4.3 เราสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อกำหนดระบุและ/หรือให้สิทธิองค์กรที่จะปฏิเสธการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในสถานการณ์ที่ระบุไว้

12.4.4 โปรดทราบว่ากฎหมายที่บังคับใช้อาจยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทจากการร้องขอเพื่อการเข้าถึงของคุณ ขึ้นอยู่กับการเลือกเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ บริการบางอย่างอาจจำกัดหรือไม่ได้จัดให้มี และเราจะไม่เลือกปฏิบัติกับคุณในการขอใช้สิทธิใดๆ ของคุณ

13.มีคำถาม ข้อกังวล หรือคำร้องเรียนใช่หรือไม่? โปรดติดต่อเรา

13.1 หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เรายินดีให้คุณติดต่อเราผ่านทางอีเมล: support@tailybuddy.com

13.2 โปรดระบุชื่อ ข้อมูลการติดต่อ และลักษณะคำร้องของคุณ เพื่อที่เราจะได้ดำเนิการตอบกลับการติดต่อของคุณอย่างเหมาะสม

อัพเดทล่าสุด: 1 ตุลาคม 2564

TH
รถเข็นสินค้า

รถเข็นสินค้าของคุณว่างเปล่า
สินค้า จำนวน รวม