ห้องน้ำลิงมาโมเสท, ขี้กบ ขี้เลื่อย, รองกรง, ผงดับกลิ่น